გამოყენების პირობები

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცანით ხელშეკრულების პირობებს.

1. სამშენებლო მასალების ონლაინ პლატფორმის სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) რეგისტრაცია და შეკვეთის განთავსება შეუძლია ნებისმიერ ზრდასრულ პიროვნებას, ან ორგანიზაციას (შემდგომში მომხმარებელი).

2. სისტემაში რეგისტრაცია, ან შეკვეთის განთავსება, ადასტურებს მომხმარებლის ნებას, სისტემაში ატვირთული მონაცემები, პერსონალური ინფორმაციის დაცვის გარანტიით, დამუშავდეს სტატისტიკური და ანალიტიკური მიზნებისათვის.

3. სისტემაში რეგისტრაცია, და/ან შეკვეთის განთავსება ხორციელდება მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში, მომხმარებლის უშუალო ნების გამოვლენის საფუძველზე.

4. სისტემაში რეგისტრაცია უვადოა. სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებელი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს რეგისტრაცია.

5. სისტემაში გამოქვეყნებული კატალოგის დათვალიერება, კალკულატორების გამოყენება და ტრანსპორტირების სავარაუდო ფასების გამოთვლა შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს, რომელსაც აქვს წვდომა სისტემაზე.

6. სისტემაში რეგისტრაცია, კალკულატორების გამოყენება, კატალოგის დათვალიერება, შედარებისა და სასურველი პროდუქტების კალათის, ასევე საყიდლების კალათისა და უშუალოდ შეკვეთის განთავსების ფუნქციებით სარგებლობა უფასოა.

7. შეკვეთის განთავსება შეუძლია მხოლოდ სისტემაში რეგისტრირებულ მომხმარებელს (შემდგომში რეგისტრირებული მომხმარებელი)

8. რეგისტრაციისას მომხმარებელი თავად ირჩევს აუთენტიფიკაციის ვარიანტს: მის საკუთრებაში არსებული facebook, ან google ანგარიშის გამოყენება; ან ლოკალური ანგარიშის შექმნა.

9. რეგისტრირებულმა მომხმარებელმა სწორად და კეთლისინდისიერად უნდა შეავსოს დამატებითი პარამეტრები ანგარიშის გვერდზე, მათ შორის პირადი ნომერი და/ან ორგანიზაციის დასახელება/საიდენტიფიკაციო კოდი.

10. დაუშვებელია აუთენტიფიკაციის მონაცემის მესამე პირისათვის გადაცემა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შპს “სანდო” იხსნის პასუხისმგებლობას პირადი ინფორმაციის დაცვის ვალდებულებაზე.

11. დაუშვებელია სისტემით მოპოვებული ინფორმაციის გაყიდვა, გაშარჟება, გასაჯაროება, გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, ასევე პოლიტიკური რელიგიური და დისკრიმინაციული მიზნებისათვის გამოყენება.

12. დაუშვებელია პირის პირადი ნომრის, ან ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო მონაცემების ბოროტად გამოყენება . მსგავსი ფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებელმა პირადად უნდა მიმართოს შპს “სანდოს” საკონტაქტო ინფორმაციაში გამოქვეყნებული ერთერთი არხით მაინც, რეგისტრაციის შეწყვეტის მიზნით.

13. სისტემაში ერთხელ რეგისტრირებული მომხმარებელი ვეღარ შეძლებს განმეორებით რეგისტრაციის გავლას, წინა რეგისტრაციის შეწყვეტის გარეშე.

14. საკუთარ პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სისწორეზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება სისტემაში რეგისრტირებულ შესაბამის მომხმარებელს.

15. შეუძლებელია, პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაცია (მაგალითად პირადი ნომერი) სისტემის მეშვეობით გახდეს საჯარო, სისტემის სხვა მომხმარებლისათვის.

16. სისტემის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია ავტომატურად გააცარიელოს სისტემაში შექმნილი და 6 თვის განმავლობაში უმოქმედოდ დატოვებული საყიდლების კალათისა და სასურველი პროდუქტების შიგთავსი.

17. სისტემის ადმინისტრაცია ვალდებულია თვალსაჩინო გახადოს შეკვეთისა და გადახდის პროცესების მიმდინარეობა, შეატყობინოს მომხმარებელს მნიშვნელოვანი მოვლენები SMS-ის, ან eMail-ის ფორმატით.

18. სისტემის ადმინისტრაცია ვალდებულია გასაჯაროებისგან დაიცვას რეგისტრირებული მომხმარებლის პირადი მონაცემები.

19. სისტემაში რეგისტრაცია, მომხმარებლის წინასწარი გაფრთხილების გარერშე, შესაძლებელია შეწყდეს შემდეგი მიზეზებით: ა) არასწორი/ყალბი ინფორმაციის შემცველი მომხმარებლის პროფილის შესახებ დადასტურებული ინფორმაციის მიღება; ბ) მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნდა დისკრიმინაციული, ღირსების შემლახველი, ან შეურაცხმყოფელი ინფორმაცია. 

20. შეკვეთის განთავსებისას, რეგისტრირებული მომხმარებელი ადასტურებს, რომ გაეცნო სისტემაში ხელმისაწვდომ შემდეგ ინფორმაციას: ა) ტრანსპორტირების  პირობებს; ბ) გადახდის პირობებს; გ) შესაძენი პროდუქციის ტექნიკურ აღწერილობას;

21. შეკვეთის განთავსებისას, რეგისტრირებულმა მომხმარებელმა, სწორად და კეთლისინდისიერად უნდა მიუთითოს დანიშნულებისა და ანგარიშსწორების მისამართები.

კონფიდენციალურობა


1. ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება ხორციელდება:

1.1 sandogroup.ge-ს ვებგვერდით სარგებლობისა და რეგისტრაციისას, რა დროსაც მომხარებელს შესაძლოა მოეთხოვოს ისეთი პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნება, როგორიცაა: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ელ.ფოსტის მისამართი, ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონის ნომერი;
1.2 მომხმარებლის მიერ მიწოდებული პერსონალური მონაცემების გამოყენებით, რის შემდეგაც sandogroup.ge იტოვებს უფლებამოსილებას, აცნობოს მას ინფორმაცია პლატფორმაზე განთავსებული პროდუქტების, სიახლეების, აქციებისა და შეთავაზებების შესახებ;
1.3 თანხის გადახდით, შესაბამისი საბანკო და საფინანსო მომსახურების გაწევისას, საიტზე მომხმარებლის ფინანსური ინფორმაცია ტარდება ელექტრონული გადახდის სისტემით, რომელზეც წვდომა პლატფორმის ადმინისტრაციას არ გააჩნია;
1.4 Cookies საშუალებით, რომელიც ინახავს არაპირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას, რა დროსაც არ ხდება კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიკაცია;
1.5 იმ ვებგვერდის “Uniform Resource Locator” „URL“ – ის მეშვეობით, რომელზეც თქვენ ჩვენს გვერდზე შემოსვლამდე იმყოფებოდით;
1.6 იმ ვებგვერდის „URL“ – ით, რომელზეც თქვენ შეხვალთ ჩვენი საიტიდან გამოსვლის შემდეგ;
1.7 თქვენ მიერ გამოყენებული მოწყობილობის ბრაუზერის სახეობითა და ინტერნეტ პროტოკოლის „IP“ მისამართით საშუალებით;
1.8 იმ დროს, როდესაც თქვენ სარგებლობთ ჩვენი ვებგვერდით, ჩვენ ან/და ჩვენ მიერ უფლებამოსილ მესამე მხარე მომსახურების პროვაიდერებსა და მარეკლამირებელ პირებს, შეუძლიათ ავტომატურად მიიღონ ეს ინფორმაცია. ეს ხორციელდება ისეთი ელექტრონული მექანიზმების მეშვეობით, როგორიცაა „Cookies“, „Web Beacons“, „Pixel Tags“;
1.9 მომხარებელს სურს მიიღოს ჩვენი პროდუქტები ან/და მომსახურება;
1.10 მომხარებელთან კომუნიკაცია ხორციელდება ტელეფონით ან/და ელ.ფოსტის დახმარებით.


2. ვის და რა საფუძველზე ვუზიარებთ თქვენ პერსონალურ მონაცემებს:

2.1 მოქმედი საქართველოს კანონმდებლობა და რეგულაციები, სასამართლო განჩინება ან/და ოფიციალური მოთხოვნა, სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანოს გამოცემული ინსტრუქციისა და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე წარმართული ნებისმიერი მსგავსი პროცედურა;
2.2 სხვა ორგანიზაციების მოთხოვნა, იმ შემთხვევაში, როდესაც ხსენებული მხარეები სავალდებულო წესით განაცხადებენ თანხმობას თქვენი მონაცემების უსაფრთხოდ და კონფიდენციალურად შენახვის შესახებ;
2.3 ასევე, გავცემთ ინფორმაციას, იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ჩავთვლით საჭიროდ ჩვენი უფლებების დასაცავად და/ან ვებგვერდის მიმართ ნებისმიერი სასამართლო პროცესის, სასამართლო გადაწყვეტილების/დადგენილების ან სხვა სახის სამართლებრივი პროცესის უზრუნველსაყოფად;
2.4 ჩვენ მიერ თქვენი ინფორმაცია შესაძლოა გადაეცეს: სახელმწიფო ორგანოებს ან ერთეულებს, მარეგულირებელ ორგანოებს ან ნებისმიერ სხვა პირს, იმ ორგანიზაციებს, რომლებმაც თქვენ მიერ შერჩეულ პროდუქტზე ან მომსახურებაზე უნდა მოგაწოდონ ან შემოგთავაზონ გარკვეული ინფორმაცია.

3. პერსონალური ინფორმაციის დაცვა:

3.1 sandogroup.ge -ს საშუალებით მომხმარებლის მიერ მიწოდებული პერსონალური ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და არ ექვემდებარება მესამე პირთათვის გადაცემას სხვადასხვა მიზნებისთვის;
3.2 პლატფორმა იძლევა გარანტიას, რომ მომხმარებლის მიერ მიწოდებული პერსონალური ინფორმაცია არ იქნება გამოყენებული კანონით აკრძალული მიზნებისთვის;
3.3 პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნება მესამე პირთათვის, შესაძლოა მოხდეს, მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;
3.4 პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვის დაპირების მსგავსად, აღნიშნულ მონაცემებს იცავს საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“.

4. პასუხისმგებლობა:

4.1 მომხმარებელი პასუხისმგებელია მის მიერ წარდგენილი პერსონალური ინფორმაციის სისრულეზე, სიზუსტესა და მის დროულად განახლებაზე;
4.2 მომხარებელი ვალდებულია, დაიცვას საკუთარი პერსონალური ინფორმაცია, მესამე პირებისთვის გამჟღავნებისგან;
4.3 sandogroup.ge არ აგებს პასუხს მომხმარებლის მიერ მესამე პირისთვის საკუთარი პერსონალური ინფორმაციის ან/და პაროლის და სხვა დეტალების გადაცემით/გამჟღავნებით მომხმარებლისთვის მიყენებულ ზიანზე.

განახლება...
  • თქვენ კალათში პროდუქტები არ არის.